Visie en missie

Inleiding

Elke organisatie, ook een tennisvereniging, heeft een document als leidraad nodig. Wat willen we eigenlijk als vereniging ? Hoewel een groot aantal zaken voor de hand ligt, is het nuttig ze te benoemen en een beschrijving er van als naslagwerk te hebben.
Wat wil de vereniging eigenlijk ? We zouden dit ook de missie van de vereniging kunnen noemen.

Onderstaande tekst is een agendapunt geweest op de bestuursvergadering. De op- en aanmerkingen zijn verwerkt.

Daarna is het document ook besproken binnen de verschillende commissies. Ook deze op- en aanmerkingen zijn verwerkt.
Het huidige document wordt gebruikt als gespreksuitgangspunt met de gemeente. Het document moet gezien worden als een werkdocument.

Missie

De tennisvereniging LTC-Brunssum wil graag:

 • Een aansprekende tennisvereniging in de regio zijn voor recreatieve en prestatieve tennissers, van elke leeftijd en dat het hele jaar door.
 • Bijdragen aan het (spel)plezier, een juiste sportbeleving en een open communicatie binnen de vereniging.
 • Een bijdrage leveren aan de belangen van haar stakeholders. Voor onze vereniging zijn dat in eerste instantie de sponsoren. In tweede instanties onze leveranciers voor de kantine en de gemeente.

Visie

In de huidige maatschappij voltrekken de veranderingen zich erg snel. Ook voor sportverenigingen is het van belang zich hiervan bewust te zijn en zich te beraden op hun rol.
LTC-Brunssum wil primair een vereniging zijn voor de recreatieve tennisser in de gemeente Brunssum en de directe omgeving.
Daarnaast streeft de vereniging een aansprekend spelniveau na op het gebied van wedstrijdtennis en het organiseren van het enige vier sterrentoernooi in Limburg, genaamd Brunssum Open.

Belangrijke middelen om dit te bereiken zijn:

 • De jeugdopleiding
 • De mogelijkheden om het hele jaar door te trainen onder deskundige leiding
 • Een gezellige, goed geoutilleerde accommodatie

Tenslotte vinden we dat we moeten bijdragen aan:

 • Een plezierige mix van recreatie en prestatie
 • Een juiste sportbeleving met respect voor elkaar
 • Een goede samenwerking met alle stakeholders

Om dit te bereiken is een groot en gevarieerd ledental noodzakelijk.

De club werkt op dit moment met twee clubtrainers.

Interne organisatie

De vereniging bestaat organisatorisch gezien uit:

 • Een bestuur
 • Een jeugdcommissie/technische commissie
 • Een kantinecommissie
 • Een plangroep voor vrijwilligers bar/keuken
 • Een groep die de clubkampioenschappen regelt
 • Een commissaris voor de competities
 • Een commissaris parkbeheer
 • Een sponsorcommissie
 • Een commissie die het Brunssum Open organiseert.

De leden kunnen deze commissieleden aanspreken als er iets geregeld moet worden of als er iets niet duidelijk is.
Daarnaast stuurt het bestuur een week voordat de bestuursvergadering plaatsvindt een mail naar alle leden waarin ze vragen of er nog punten zijn waarvan de leden vinden dat ze in de bestuursvergadering besproken dienen te worden. De leden die punten insturen, krijgen na de bestuursvergadering bericht met betrekking tot hun punt.
Het bestuur vergadert eens in de zeven weken. De commissies regelen hun bijeenkomsten zelfstandig.
Het bestuur stelt het zeer op prijs, vindt het eigenlijk noodzakelijk, dat leden die op- of aanmerkingen hebben die de club aangaan deze op- of aanmerkingen aan het bestuur of de commissies kenbaar maken en die niet buiten het officiële circuit een eigen leven laten leiden.

Aandachtspunten

De snelle veranderingen binnen onze maatschappij hebben er toe bijgedragen dat jongeren en volwassenen meer keuzemogelijkheden hebben op het gebied van sport en recreatie.

De vergrijzing en de krimp in onze regio zorgen er voor dat het aantal personen dat actief bezig kan en wil zijn met sport afneemt.

De economische crisis heeft er voor gezorgd dat mensen voorzichtiger zijn geworden met het uitgeven van hun geld en tennis hoort bij de wat duurdere sporten.

Deze drie redenen zorgen er mede voor dat het ledental van de vereniging afneemt. Dit is overigens niet alleen een verschijnsel dat zich bij tennisverenigingen voordoet, maar een verschijnsel waar alle verenigingen last van hebben, ook niet-sportverenigingen.

In onze regio sloeg de economische crisis hard toe. Dit leidde er toe dat veel jongeren naar het westen van het land vertrokken, omdat men hier geen baan kon vinden. Jongeren uit onze regio die gaan studeren komen in veel gevallen niet meer terug. Die ben je dus kwijt. Binnen onze vereniging zie je de ontwikkeling dat we steeds minder leden aantreffen in de leeftijd tussen 35 en 60. Hier ligt een grote uitdaging voor de club.

Onze huidige maatschappij legt een grote claim op de vrije tijd van mensen in het algemeen. Niet alleen op de vrije tijd, maar ook op het werkzaam leven van mensen. Door deze ontwikkeling zijn steeds minder mensen in staat vrijwilligerswerk te verrichten. Er komt een (te) grote druk te liggen op steeds weer dezelfde personen. Ook daar moet een oplossing voor gezocht worden.

Jeugd

Met de jeugdopleiding zit het bij onze vereniging wel goed. Het betreft dan de jeugd t/m de middelbare schooltijd.
Met rond de 80 jeugdleden zijn we goed bedeeld. Een zeer actieve jeugdcommissie doet er alles aan deze groep aan de vereniging te binden.
Dit doen ze niet alleen met tennisactiviteiten.

De opdracht zal zijn te bekijken hoe we, vooral de jeugd van de basisscholen, het beste kunnen bereiken. We zullen intensieve contacten moeten gaan onderhouden met de verschillende basisscholen in onze regio, waarbij we ons naast tennis ook richten op andere activiteiten voor de jeugd. We doen dit onder andere door een jaarlijkse flyeractie op de basisscholen.

Wat de tennisactiviteiten betreft zouden we de mogelijkheid moeten gaan onderzoeken om clubleden (trainers bv.) tijdens de gymlessen op de basisschool actief te laten zijn. Klassen uit te nodigen naar de banen te komen. Probeertoernooien te organiseren waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de ouders.
Tijdens de gymlessen op middelbare scholen (Sint-Janscollege en het Emma College) wordt aandacht besteed aan tennis en bezoeken de klassen onze banen tijdens de lessen.
Te denken valt ook aan leerlingen – leerkrachten toernooi. Dit zowel bij het basis- als het voortgezet onderwijs.
We kunnen de scholen voorstellen bij hun sportdagen ook tennis te betrekken. We stellen dan ons park ter beschikking. Op de banen 8, 9 en 10 kunnen dan andere sportieve activiteiten plaatsvinden voor de leerlingen.

Op het park zelf kunnen we speeltoestellen plaatsen en naast tennisactiviteiten ook andere activiteiten organiseren, bv. tafeltennis en badminton, zodat de jeugd ook bezig kan zijn als ze niet hoeven te tennissen en afleiding hebben als ze met hun ouders naar een toernooi komen kijken.

Op bepaalde tijden gedurende de week, maar ook in het weekeinde kunnen er banen vrij gehouden worden voor jeugdtennis activiteiten.

Volwassenen

We zullen activiteiten moeten gaan bedenken om het aantal leden tussen de 35 en 60 jaar uit te breiden.
Dit zou kunnen door bv. te denken aan bedrijfsabonnementen en bedrijfslidmaatschappen en het opzetten van een bedrijvencompetitie in de zomer. We zouden de scholen een leerkrachtenabonnement kunnen aanbieden met de mogelijkheid op vrije momenten te tennissen.

Ook zouden we naar de buurt toe kunnen denken aan een stratentoernooi gecombineerd met een BBQ onder het motto: maak kennis met tennis in de buurt. Wat dit initiatief betreft zijn er contacten gelegd met de buurtorganisatie Langeberg. Gezocht wordt naar mogelijkheden om vereniging en buurt meer contact met elkaar te laten onderhouden en samen te werken bij het organiseren van activiteiten.

Naast de clubkampioenschappen zouden we kunnen denken aan het organiseren van een kampioenschap voor spelers alleen uit Brunssum.

Belangrijk is ook dat nieuwe leden het gevoel krijgen dat ze welkom zijn bij de club, dat ze opgenomen worden. Een welkomstactiviteit zou daarbij kunnen helpen. Verder kunnen de leden bijdragen aan een welkomstgevoel bij nieuwe leden door hen uit te nodigen om samen te spelen. Daarbij is samen plezier beleven aan de sport belangrijker dan de sportieve prestatie.

Ook gaan we meer aandacht besteden aan de winterleden en iets bedenken om het voor hen aantrekkelijk te maken jaarleden te worden.

De vergrijzing biedt wat tennis betreft de nodige kansen. Men kan de tennissport bedrijven tot op zeer hoge leeftijd. We gaan deze mogelijkheid bij ouderen meer onder de aandacht brengen.
We gaan in dit kader een soort huur- of leenmogelijkheid creëren wat de materialen betreft. Zo kan men vrij goedkoop als oudere kennis maken met tennis.
Dit idee gaan we ook invoeren bij de jeugd, zodat ouders niet meteen grotere uitgaven hoeven te doen. De vereniging zorgt dan voor de materialen.
We organiseren een jong en oud toernooi. Een lid kan dan inschrijven met een niet-lid.
Tevens is er een vriendentoernooi, waaraan leden en niet-leden kunnen deelnemen.
Bij Albert Heijn kunnen klanten punten verzamelen voor gratis lessen.

De kantine (de baseline)

Het is belangrijk dat de laatste set gespeeld wordt in de kantine aan de bar. Onze kantine is uitnodigend genoeg en de vrijwilligers achter de bar en in de keuken zijn vriendelijk en behulpzaam. De kantinecommissie doet er alles aan om het verblijf in de kantine zo aangenaam mogelijk te maken.

De toiletten zijn door de gemeente vernieuwd en de kantine wordt geïsoleerd met dubbel glas in kunststof kozijnen. We zullen nog moeten uitzoeken of zonnepanelen te combineren zijn met spouwmuurisolatie en dakisolatie. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat we moeten kiezen tussen zonnepanelen of spouwmuur- en dakisolatie.
Het dagverblijf in onze kantine is wel aan een opknapbeurt toe. Dit ook om de ruimte voor onze jeugd aantrekkelijker te maken.

Storend is dat er geen bestuurskamer beschikbaar is. Het is voor de verschillende commissies en het bestuur vervelend om te moeten vergaderen in een ruimte waar steeds mensen doorheen lopen. De mogelijkheid een bestuurskamer te maken is aanwezig. De ruimte onder het afdak achter het dagverblijf kan dichtgemaakt worden. Zo kunnen we ook bestuursleden en andere genodigden van bevriende verenigingen goed ontvangen. Ook het archief kan dan op één en dezelfde plek opgeborgen worden, zodat alles gecentraliseerd is.

De banen

De vereniging heeft de beschikking over een winterharde accommodatie.
Het onderhoud van de banen dient nog eens nader onder de loep te worden genomen.
We denken daarbij aan het aanstellen van een baancommissaris naast de functie van parkbeheerder.
Verder liggen de banen er keurig bij.
De verlichting van de banen is nog “de oude verlichting”. Op middellange of lange termijn zou bekeken moeten worden of overgaan op bv. Ledverlichting tot de mogelijkheden behoort.

De rest van het park

Onze vrijwilligers onderhouden de ruimtes rond de banen op perfecte wijze. Het plaatsen van een fietsenstalling wordt door leden als noodzakelijk ervaren.
De banen 8, 9 en 10 die aan het spelen onttrokken zijn, verdienen aandacht.
Deze voormalige tennisbanen liggen er nu onrendabel bij. We gaan plannen ontwikkelen om deze banen weer bij de vereniging te betrekken. Het zou kunnen door hier een kleine baan voor de jeugd te creëren. Maar het is niet noodzakelijk dat bij de herinrichting alleen gedacht wordt aan tennisactiviteiten.
Hier is de mogelijkheid extra activiteiten voor de jeugd te organiseren en speeltoestellen te plaatsen.

Gehandicapten

De vereniging heeft contact opgenomen met de Esther Vergeerfoundation om na te gaan of het mogelijk is op ons park rolstoeltennis te spelen en waaraan de accommodatie moet voldoen om dit te realiseren.
Ook zou de vereniging willen onderzoeken of gehandicaptentennis tot de mogelijkheden behoort. Ook zouden we contact kunnen opnemen met Sharon Walraven uit Brunssum (rolstoeltennis).
Wel moeten we ons realiseren dat dan ook toiletten, doucheruimtes, deuren en drempelvrije toegang gerealiseerd dient te worden. De gemeente zou zich wel kunnen profileren met een voor gehandicapten toegankelijke tennisvereniging.

De Esther Vergeerstichting raadt ons af om rolstoeltennis op ons park mogelijk te maken. De kosten en de nodige werkzaamheden zullen niet opwegen tegen het gebruik. Zij komen tot deze conclusie naar aanleiding van het creëren van de stichting van de mogelijkheid tot rolstoeltennis binnen Zuid-Limburg.